021-91092934
info@raymontech.com
خلاصه:

مستند سازی پروسه های داروسازی

مستند سازی پروسه های داروسازی
پس از تهیه گزارشات معتبرسازی ، می بایست این گزارشات به صورت مکتوب و مستند و با فرمت مشخص تهیه و بایگانی گردند تا در مواقع مورد نیاز ارائه بازرسین ذی صلاح گردند. 
موارد مربوط به تجهیزات، ماشین آلات ، فضای تمیز و محصول می بایست طبق فرمت های مشخص شده تهیه و بایگانی گردند، گروه برسام پدیده رایمون ضمن داشتن تیم های متخصص در زمینه مستند سازی پروژه های دارویی آماده ارائه خدمات در این زمینه می باشد. 


لطفا جهت دریافت هرگونه مشاوره در این زمینه فرم ذیل را تکمیل نمائید: 
 

خدمات مرتبط