021-91092934
info@raymontech.com

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

پروژه هرمون های رشد

تاریخ شروع پروژه: 23 فروردین 1400k
تاریخ پایان پروژه: 31 خرداد 1400
محل پروژه: پروژه هرمون های رشد دانشگاه تربیت مدرساین پروژه آزمایشگاهی جهت کار کردن بر روی سلول می باشد که از تجهیزات خاص آزمایشگاهی تشکیل شده است . 

کلیه تجهیزات و اتاقهای تمیز این پروژه توسط گروه رایمون طراحی و اجرا شده اند.