021-91092934
info@raymontech.com

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

پروژه کیت تشخیصی سرطان و کرونا

تاریخ شروع پروژه: 23 فروردین 1396k
تاریخ پایان پروژه: 31 فروردین 1397
محل پروژه: دانشگاه فنی و مهندسی تهراناین پروژه از دو بخش بایولوژیک و تجهیزات پزشکی تشکیل شده است . 

کلیه اقلام فضای تمیز و تاسیسات تمیز و عمومی این پروژه توسط گروه رایمون طراحی، ساخت و اجرا شده است.