021-44174341
info@raymontech.com

خط تولید داروهای ژنریک

تاریخ شروع پروژه: 23 فروردین 1399
تاریخ پایان پروژه: 31 فروردین 1400
محل پروژه: خط تولید داروهای ژنریک در کرج



این پروژه در جاده مخصوص تهران و کرج و در یکی از شرکت های معتبر داروسازی کشور طراحی و اجرا شده است. 

فضای تمیز یا کلینروم این پروژه حدود 1200 متر مربع می باشد که دارای زیر ساخت های جامدات و نیمه جامدات می باشد.