021-44174341
info@raymontech.com

تعریف اختلاف فشار در کلین روم

تعریف اختلاف فشار در کلین روم

تعریف اختلاف فشار در کلین روم

جزئیات

اندازه گیری مقادیر هوا و اختلاف فشار در اتاق تمیز یک اتاق تمیز باید هوای کافی برای رقیق کردن و زدودن آلودگی هوا که در داخل اتاق تولیدمی شود، داشته باشد. در یک اتاق تمیز که با هوای آشفته، تهویه می شود. طبقه بندی سطح تمیزی آن به طور مستقیم با تامین هوای بیشتر در یک زمان معین ارتباط دارد. در یک اتاق تمیز با تهویه هوای یک جهته (یک سویه)، طبقه بندی اتاق تمیز به سرعت تامین هوا بستگی دارد. این حجم و سرعت تامین هوا در مرحله طراحی تصمیم گرفته می شود. بنابراین لازم است در آزمایش اولیه طراحی و در فواصل منظم در طول عمر کاری اتاق تمیز، برای اندازه گیری و نشان دادن اینکه مقادیر هوای طراحی درست است. برای اطمینان از اینکه هوا در یک اتاق تمیز همیشه از مناطق تمیز به کم تمیز حرکت می کند، باید تفاوت فشار مثبت بین مناطق را تنظیم کرد. این به طور معمول زمانی انجام می شود که میزان تأمین و خروج هوا بطور صحیح تنظیم شود، تا میزان تهویه مطبوع در این فضا متعادل گردد.

12 اردیبهشت 1399

اندازه گیری مقادیر هوا و اختلاف فشار در اتاق تمیز

یک اتاق تمیز باید هوای کافی برای رقیق کردن و زدودن آلودگی هوا که در داخل اتاق تولیدمی شود، داشته باشد. در یک اتاق تمیز که با هوای آشفته، تهویه می شود. طبقه بندی سطح تمیزی آن به طور مستقیم با تامین هوای بیشتر در یک زمان معین ارتباط دارد. در یک اتاق تمیز با تهویه هوای یک جهته (یک سویه)، طبقه بندی اتاق تمیز به سرعت تامین هوا بستگی دارد. این حجم و سرعت تامین هوا در مرحله طراحی تصمیم گرفته می شود. بنابراین لازم است در آزمایش اولیه طراحی و در فواصل منظم در طول عمر کاری اتاق تمیز، برای اندازه گیری و نشان دادن اینکه مقادیر هوای طراحی درست است. برای اطمینان از اینکه هوا در یک اتاق تمیز همیشه از مناطق تمیز به کم تمیز حرکت می کند، باید تفاوت فشار مثبت بین مناطق را تنظیم کرد. این به طور معمول زمانی انجام می شود که میزان تأمین و خروج هوا بطور صحیح تنظیم شود، تا میزان تهویه مطبوع در این فضا  متعادل گردد.

میزان تامین هوا

بنگاه های متخصص معمولا اندازه گیری و تنظیم میزان دهش و حجم هوای خروجی را در صورت تمیز کردن اتاق انجام می دهند. با این حال، آزمایش های ساده می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا بررسی شود که این مقدار جریان هوا بطور مداوم تامین می گردد. برای اندازه گیری مقادیر هوا می توان از ابزارهای مختلفی استفاده کرد. مواردی که معمولا در اتاقهای تمیز استفاده می شود به گروه های زیر دسته بندی می شوند:

1- هود برای اندازه گیری حجم دهش هوا؛

2- بادسنج (انمومتر) برای اندازه گیری سرعت هوا.

در اتاق هایی با هوای آشفته، حجم هوای دهش و خروجی را می توان در داخل کانال های تهویه مطبوع اندازه گیری کرد.

شرکت های متخصص با استفاده از ابزارهایی مانند لوله پیتوت استاتیک معمولا این کار را انجام می دهند. لوله پیتوت استاتیک به داخل مجرای هوا وارد می شود و برای اندازه گیری سرعت ها در داخل کانال استفاده می شود؛ سپس حجم دهش هوا می تواند محاسبه شود. با این حال، برای اندازه گیری این حجم هوا از داخل اتاق تمیز این نیز معمول است.جهت مشاوره رایگان  لطفا فرم ذیل را تکمیل نمائید 

مقاله ها مرتبط